Hiển thị một kết quả duy nhất

Chất Liệu: Light Duty Plastic(LDP)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 68 mm
Độ dày: 23 mm
Tải Trọng: 40 kg

Chất Liệu: Light Duty Plastic(LDP)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 68 mm
Độ dày: 23 mm
Tải Trọng: 40 kg

Chất Liệu: Thermoplastic_Rubber_tread_Ball_bearing(MRP)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 68 mm
Độ dày: 23 mm
Tải Trọng: 30 kg

Chất Liệu: Elastic Poly Urethane(EPU)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 64 mm
Độ dày: 17 mm
Tải Trọng: 40 kg

Chất Liệu: Elastic Poly Urethane(EPU)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 77 mm
Độ dày: 17 mm
Tải Trọng: 40 kg

Chất Liệu: Light Duty Plastic(LDP)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 64 mm
Độ dày: 21 mm
Tải Trọng: 45 kg

Chất Liệu: Light Duty Plastic(LDP)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 78 mm
Độ dày: 21 mm
Tải Trọng: 45 kg

Chất Liệu: Thermoplastic_Rubber_tread_Ball_bearing(MRP)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 64 mm
Độ dày: 21 mm
Tải Trọng: 30 kg

Chất Liệu: Poly Urethane tread Plastic core(PUP)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 64 mm
Độ dày: 21 mm
Tải Trọng: 40 kg

Chất Liệu: Poly Urethane tread Plastic core(PUP)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 77 mm
Độ dày: 21 mm
Tải Trọng: 40 kg

Chất Liệu: Poly Urethane tread Plastic core(PUP)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 77 mm
Độ dày: 21 mm
Tải Trọng: 40 kg

.
.
.
.