Banner Banh Xe 1
Banner Banh Xe 2
Banner Banh Xe 3
previous arrow
next arrow
Slider

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Chất Liệu: Nhựa
Đường Kính: 63 mm
Chiều cao: 88 mm
Độ dày: 30 mm
Tải Trọng: 55 kg

Chất Liệu: Soft Rubber(SR)
Đường Kính: 63 mm
Chiều cao: 83 mm
Độ dày: 27 mm
Tải Trọng: 45 kg

Chất Liệu: Poly Vinyl chloride with Plastic core(PVP)
Đường Kính: 63 mm
Chiều cao: 88 mm
Độ dày: 30 mm
Tải Trọng: 50 kg

Chất Liệu: Poly Vinyl chloride with Plastic core(PVP)
Đường Kính: 63 mm
Chiều cao: 88 mm
Độ dày: 30 mm
Tải Trọng: 50 kg

Chất Liệu: Poly Vinyl chloride with Ball bearing(PVB)
Đường Kính: 63 mm
Chiều cao: 83 mm
Độ dày: 30 mm
Tải Trọng: 55 kg

Chất Liệu: Poly Vinyl chloride with Ball bearing(PVB)
Đường Kính: 63 mm
Chiều cao: 88 mm
Độ dày: 30 mm
Tải Trọng: 55 kg

Chất Liệu: Poly Urethane tread Plastic core(PUP)
Đường Kính: 63 mm
Chiều cao: 83 mm
Độ dày: 30 mm
Tải Trọng: 50 kg

Chất Liệu: Poly Urethane with Ball bearing(PUB)
Đường Kính: 63 mm
Chiều cao: 83 mm
Độ dày: 30 mm
Tải Trọng: 60 kg

Chất Liệu: Poly Urethane with Ball bearing(PUB)
Đường Kính: 63 mm
Chiều cao: 83 mm
Độ dày: 30 mm
Tải Trọng: 60 kg

Chất Liệu: Thermoplastic Rubber With Ball bearing(MRB)
Đường Kính: 63 mm
Chiều cao: 83 mm
Độ dày: 30 mm
Tải Trọng: 50 kg

Chất Liệu: Light Duty Plastic(LDP)
Đường Kính: 63 mm
Chiều cao: 83 mm
Độ dày: 30 mm
Tải Trọng: 60 kg

Chất Liệu: Poly Urethane tread Plastic core(PUP)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 77 mm
Độ dày: 21 mm
Tải Trọng: 40 kg

Chất Liệu: Poly Urethane tread Plastic core(PUP)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 64 mm
Độ dày: 21 mm
Tải Trọng: 40 kg

Chất Liệu: Poly Urethane tread Plastic core(PUP)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 77 mm
Độ dày: 21 mm
Tải Trọng: 40 kg

Chất Liệu: Thermoplastic_Rubber_tread_Ball_bearing(MRP)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 64 mm
Độ dày: 21 mm
Tải Trọng: 30 kg

Chất Liệu: Light Duty Plastic(LDP)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 64 mm
Độ dày: 21 mm
Tải Trọng: 45 kg

Chất Liệu: Light Duty Plastic(LDP)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 78 mm
Độ dày: 21 mm
Tải Trọng: 45 kg

Chất Liệu: Elastic Poly Urethane(EPU)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 77 mm
Độ dày: 17 mm
Tải Trọng: 40 kg

Chất Liệu: Elastic Poly Urethane(EPU)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 64 mm
Độ dày: 17 mm
Tải Trọng: 40 kg

Chất Liệu: Poly Urethane tread Plastic core(PUP)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 68 mm
Độ dày: 23 mm
Tải Trọng: 35 kg

Chất Liệu: Poly Urethane tread Plastic core(PUP)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 68 mm
Độ dày: 23 mm
Tải Trọng: 35 kg

Chất Liệu: Poly Urethane tread Plastic core(PUP)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 68 mm
Độ dày: 23 mm
Tải Trọng: 35 kg

Chất Liệu: Thermoplastic_Rubber_tread_Ball_bearing(MRP)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 68 mm
Độ dày: 23 mm
Tải Trọng: 30 kg

Chất Liệu: Light Duty Plastic(LDP)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 68 mm
Độ dày: 23 mm
Tải Trọng: 40 kg

Chất Liệu: Light Duty Plastic(LDP)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 68 mm
Độ dày: 23 mm
Tải Trọng: 40 kg

Chất Liệu: Light Duty Plastic(LDP)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 68 mm
Độ dày: 23 mm
Tải Trọng: 40 kg

Chất Liệu: Poly Vinyl chloride with Plastic core(PVP)
Đường Kính: 38 mm
Chiều cao: 50 mm
Độ dày: 20 mm
Tải Trọng: 20 kg

Chất Liệu: Poly Vinyl chloride with Plastic core(PVP)
Đường Kính: 38 mm
Chiều cao: 50 mm
Độ dày: 20 mm
Tải Trọng: 20 kg

Chất Liệu: Elastic Poly Urethane(EPU)
Đường Kính: 40 mm
Chiều cao: 50 mm
Độ dày: 20 mm
Tải Trọng: 20 kg

Chất Liệu: Elastic Poly Urethane(EPU)
Đường Kính: 40 mm
Chiều cao: 50 mm
Độ dày: 20 mm
Tải Trọng: 20 kg

Chất Liệu: Light Duty Plastic(LDP)
Đường Kính: 25 mm
Chiều cao: 37 mm
Độ dày: 20 mm
Tải Trọng: 10 kg

Chất Liệu: Light Duty Plastic(LDP)
Đường Kính: 25 mm
Chiều cao: 37 mm
Độ dày: 16 mm
Tải Trọng: 10 kg